Vedtægter for Roskilde Pilgrimsforening 2023

§ 1 Foreningens navn og hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er Roskilde Pilgrimsforening.

Stk. 2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune.

§ 2 Foreningens formål og grundlag

Stk. 1. At fremme interessen for pilgrimsvandring med et nutidigt udgangspunkt i en folkekirkelig tilgang til kristendommen – gerne i et samarbejde med andre kirkesamfund, organisationer og enkeltpersoner i gensidig respekt og tolerance.
Stk. 2. At arrangere pilgrimsvandringer i området omkring Roskilde og lejlighedsvis arrangere vandringer i det øvrige Danmark og i udlandet.
Stk. 3. At udbygge den lokale forankring og kontakt til andre kirker, foreninger, grupper og enkeltpersoner, som har interesse i pilgrimsvandringer.
Stk. 4. At styrke nuværende og etablere nye sociale fællesskaber gennem vandringer.
Stk. 5. At understrege Roskildes pilgrimshistoriske betydning og centrale placering for pilgrimsvandringer gennem Sjælland mod syd og nord. I den forbindelse vil foreningen gerne støtte initiativer til oprettelse af et lokalt pilgrimscenter.

§ 3 Medlemskab

Stk. 1. Medlemskab kan opnås af enkeltpersoner, grupper og foreninger, som tilslutter sig foreningens formål og grundlag.
Stk. 2. Kontingent for medlemskabet fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.
Stk. 3. Foreningen fører kartotek over medlemmernes navne, postadresser, mailadresser samt telefonnumre i henhold til gældende regler.
Stk. 4. Udmeldelse kan ske ved henvendelse til foreningens formand eller kasserer.
Stk. 5. Forud for årets generalforsamling sikrer kassereren, at medlemmerne har betalt kontingent. Manglende betaling meddeles den pågældende forud for generalforsamlingen.
Stk. 6. Manglende kontingentbetaling medfører automatisk, at medlemskabet slettes.
Stk. 7. Et medlem, som ikke respekterer foreningens vedtægter, eller beslutninger, som er gyldigt vedtaget på generalforsamlingen, kan bestyrelsen foranledige ekskluderet. Eksklusionen skal være saglig og begrundet skriftligt overfor den pågældende.

§ 4 Generalforsamling

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Stk. 2. Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år inden udgangen af marts måned.
Stk. 3. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt til samtlige medlemmer med mindst 4 ugers varsel med angivelse af tid og sted, vedlagt dagsorden, regnskab og relevante bilag.
Stk. 4. Dagsordenen skal indeholde:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent og stemmetællere
3. Beretning – herunder planer for kommende aktiviteter
4. Regnskab
5. Kontingent
6. Indkomne forslag
7. Valg af bestyrelse og suppleanter
8. Valg af revisor og suppleant. Revisor må ikke være medlem af bestyrelsen.
9. Eventuelt.

Stk. 5. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet fremlægges for generalforsamlingen i revideret stand af kassereren.
Stk. 6. Forslag, som af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, hvorefter det videresendes til medlemmerne senest 7 dage inden generalforsamlingens afholdelse.
Stk. 7. Medlemmerne har stemmeret ved personligt fremmøde. Hvert medlem kan medbringe én fuldmagt fra et andet medlem, som ikke selv deltager.
Stk. 8. Generalforsamlingen træffer sine afgørelser ved simpelt stemmeflertal blandt de afgivne stemmer. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

§ 5 Valg af bestyrelse

Stk. 1. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 5 og op til 7 medlemmer. Såfremt der er opstillet flere kandidater, end der er behov for, afholdes der skriftlig afstemning.
Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer vælges for en 2-årig periode.
Stk. 3. På lige år vælges 4 bestyrelsesmedlemmer. På ulige år vælges 3 bestyrelsesmedlem-mer.
Stk. 4. Bestyrelsen konstituerer sig hvert år med formand, næstformand, kasserer og sekretær umiddelbart efter generalforsamlingen.
Stk. 5. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 6. Generalforsamlingen vælger hvert år ved skriftlig afstemning 2 bestyrelses-suppleanter.
Stk. 7. Suppleanterne deltager i bestyrelsesmøderne – dog uden stemmeret.
Stk. 8. Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder indenfor valgperioden, indtræder den af suppleanterne, som opnåede flest stemmer ved seneste generalforsamling.
Stk. 9. Generalforsamlingen vælger hvert år 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Alle kan genvælges.

§ 6 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen beslutter det, eller hvis 1/3 af medlemmerne skriftligt anmoder om det. Indkaldelse sker efter samme regler som for ordinær generalforsamling, med tydelig angivelse af årsagen til, at indkaldelsen er ekstraordinær.

§ 7 Vedtægtsændringer

Stk. 1. Vedtægtsændringer kræver et flertal af de afgivne stemmer på en ordinær generalforsamling.
Stk. 2. Den ekstraordinære generalforsamling kan afholdes i forlængelse af den ordinære generalforsamling. Vedtægtsændringerne – herunder valg af ny bestyrelse er det eneste punkt på dagsordenen.
Stk. 3. Forslag til vedtægtsændringer skal udsendes sammen med indkaldelsen.

§ 8 Hæftelse og tegningsret

Stk. 1. For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue.
Stk. 2. Foreningen tegnes af bestyrelsens formand og kasserer.

§ 9 Opløsning af foreningen

Stk. 1. For at opløse foreningen kræves almindeligt flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger, med mindst 14 dages mellemrum.
Stk. 2. Foreningens eventuelle nettoformue skal efter opløsning udloddes til almennyttige formål, der ligger naturligt i forlængelse af foreningens formål, og som besluttes på den opløsende generalforsamling.
Nærværende vedtægter er vedtaget på den ordinære generalforsamling den 23.03.2023, og de er efterfølgende bekræftet på den ekstraordinære generalforsamling.