Vedtægter for Roskilde Pilgrimsforening

§ 1 Foreningens navn

 Stk. 1. Foreningens navn er Roskilde Pilgrimsforening

Stk.  2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune.

§ 2 Foreningens formål

Stk. 1. At arrangere pilgrimsvandringer i området omkring Roskilde. Lejlighedsvis arrangeres også vandringer i det øvrige Danmark og i udlandet.

Stk. 2. At fremme pilgrimsvandring i almindelighed, med baggrund i en fælles kirkelig holdning til kristendommen og med respekt for menneskers nysgerrighed og egen fortolkning.

Stk. 3. At udbygge og vedligeholde kontakten til andre foreninger, grupper og enkeltpersoner som har interesser i pilgrimsvandringer.

Stk. 4. At arbejde for at oprette og drive et pilgrimscenter i Roskilde. En opgave som skal løftes i samarbejde med Roskilde Domsogn, Roskilde Kommune og andre lokale kræfter.

§ 3 Medlemskab

Stk. 1. Medlemskab kan opnås af enhver, som ønsker at støtte foreningens formål.

Stk. 2. Udmeldelse kan ske ved henvendelse til foreningens formand eller kasserer.

Stk. 3. Manglende kontingentbetaling medfører automatisk at medlemskabet slettes.

Stk. 4. Et medlem, som ikke respekterer disse vedtægter, eller beslutninger som er gyldigt vedtaget på generalforsamlingen, kan bestyrelsen foranledige ekskluderet. Eksklusionen skal være saglig og begrundet skriftligt.

§ 4 Generalforsamling

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Stk. 2. Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år inden udgangen af marts måned.

Stk. 3. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt til samtlige medlemmer med mindst 30 dages varsel.

Stk. 4. Indkaldelsen skal indeholde: Tid og sted, samt dagsorden.

Stk. 5. Dagsordenen skal indeholde: ( jf. nedenfor )

Stk. 6. Forslag der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftlig i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen ( og fremsendes til medlemmerne inden generalforsamlingens afholdelse).

Stk. 7. Medlemmerne har stemmeret ved personligt fremmøde og kan medbringe een fuldmagt.

Stk. 8. Generalforsamlingen træffer sine afgørelser ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Beretning
  4. Regnskab*
  5. Næste års aktiviteter
  6. Kontingent
  7. Indkomne forslag
  8. Valg af bestyrelse og suppleanter
  9. Valg af revisor og suppleant
  10. Eventuelt

* Foreningens regnskabsår er kalenderåret og fremlægges til generalforsamlingen, i revideret stand, af kassereren.

§ 5 Valg af bestyrelse

Stk. 1. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 5 medlemmer

Stk. 2. Bestyrelsen vælges for en 2-årig periode.

Stk. 3. På lige år vælges formand og 2 bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 4. På ulige år vælges kasserer og 1 bestyrelsesmedlem.

Stk. 5. Generalforsamlingen vælger hvert år 2 bestyrelses-suppleanter.

Stk. 6.Generalforsamlingen vælger hvert år 1 revisor og 1 revisorsuppleant.            ( alle kan genvælges )

§ 6 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen beslutter det, eller hvis 1/3 af medlemmerne skriftlig forlanger det. Indkaldelse sker efter samme regler som for ordinær generalforsamling ( § 4 stk. 3, 4 og 8 ), med tydelig angivelse af årsagen til at indkaldelsen er ekstraordinær.

§ 7 Vedtægtsændringer

Stk. 1. Vedtægtsændringer kræver et flertal af de afgivne stemmer på en ordinær generalforsamling.

Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med dette ene punkt på dagsordenen, hvis ændringen i væsentlig grad ændrer foreningens karakter ( § 2, § 7 og § 8 ).

Stk. 3. Forslag til vedtægtsændringer skal udsendes sammen med indkaldelsen.

§ 8 Opløsning af foreningen

Stk. 1. For at opløse foreningen kræves almindeligt flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger, med mindst 14 dages mellemrum ( § 7 stk. 2 ).

Stk. 2. Foreningens eventuelle nettoformue skal efter opløsning udloddes til almennyttige formål, der ligger naturlig i forlængelse af foreningens formål, men som besluttes på den opløsende generalforsamling.

Nærværende vedtægter er vedtaget på den ordinære generalforsamling den 23.03.2017 og efterfølgende bekræftet på den ekstraordinære generalforsamling, samme dags aften.