REFERAT AF GENERALFORSAMLING I ROSKILDE PILGRIMSFORENING
Torsdag den 23. marts 2023 kl. 18
Konventhuset, Domkirkestræde 10, 4000 Roskilde

Referat:
1. Valg af dirigent
Anne Rosendal
2. Valg af referent og 2 stemmetællere
Rikke Ærtebjerg er referent. Stemmetællere: Niels Bundsgaard og Inger Olsen
3. Formandskabets årsberetning v/Karin Førslev og Paul Kofoed Christiansen, herunder kommende aktiviteter
Beretning:
Karin Førslev, formand: Ni bestyrelsesmøder, og arbejde med planlæggelse af pilgrimsvandringer, kirkevandringer, udarbejdelse af forretningsorden og forslag til nye vedtægter. Paul Kofoed er udpeget som koordinator til etablering af pilgrimscenter her i Roskilde. Der har været ni pilgrimsvandringer i år. Særlig tak til Niels og Bente, da det var sidste Påskevandring, de arrangerede. Vandring i forbindelse med Himmelske Dage, og Stjernevandring til Byparken. Foreningen havde meget travlt og mange aktiviteter i forbindelse med Himmelske Dage. Skt. Hans-vandring. Høst-vandring. September-vandring. Advents-vandring til Roskilde Ring med stop ved Skt. Hans Kirkeruin. Kyndelmissevandring, ca. 10 km, til Kornerup kirke, Danmarks mindste kirke med tårn.
Kirkevandringer i formaliseret samarbejde med Roskilde Domkirke, alle med vandring, kaffe og kage og aftensgudstjeneste kl. 17, i marts, maj, september (aflyst) og oktober.
Samarbejde med menighedsplejen i Roskilde startet ”Pilgrimsvandring med plads til sårbarheden”, hver 2. tirsdag om eftermiddagen, som forestås af Karenn Nielsen og Karin Førslev.
Foredrag: Laura Schütze om pilgrimsfærd gennem tiderne og pilgrimme i Roskilde, Martin Ishøy og Karin Førslev i forbindelse med Himmelske Dage, Martin Ishøy holdt foredrag i efteråret. Der er yderligere foredrag på vej, bl.a. om pilgrimsdans med Eli Lykke, og Elisabeth Knox-Seith kommer og holder foredrag om pilgrimsvandring i Sverige.
Der er vandring fra Odense til Lund i anledning af Lund Domkirkes 900-års jubilæum, mere om dette senere.
Nyhedsbreve orienterer løbende om pilgrimsvandringer, foredrag og andet, der vurderes at have interesse for vores medlemmer. Stor tak til Henny og Maiken for opgaven med at opdatere vores Facebook-gruppe og vores hjemmeside. Opgaven overgår til et af de nye bestyrelsesmedlemmer.
Tak til bestyrelsen, og overrækkelse af gaver til de bestyrelsesmedlemmer, der ikke fortsætter. Stor applaus, specielt til Lone, der har været i bestyrelsen i 15 år.
Paul Kofoed:
Sidste års generalforsamling bad bestyrelsen om at få etableret et pilgrimscenter i Roskilde. Det er op ad bakke at få etableret faciliteter, og det er det bl.a. fordi vi er en forholdsvis lille forening. Ved forespørgsel i lokalområdet kommer der spørgsmål som f.eks. ”Hvad er behovet?”, ”Hvordan er jeres økonomi?”, ”Hvem er jeres samarbejdspartnere, hvis vi skal bygge et center?”, ”Hvor mange kræfter er der i foreningen til at bakke op om et så stort projekt?”.
Møde med Jesper Langkilde, arkæolog ved Roskilde Museum, der oplyser, at der tidligere har været 3 hospitaler til pilgrimme i Roskilde, bl.a. lige bag Sct. Jørgensbjerg Kirke. Roskilde var i middelalderen et knudepunkt for vandrere fra nord til syd og fra øst til vest. Der er således en gammel middelaldertradition med pilgrimsvandring gennem Roskilde.
Roskilde Pilgrimsforening er blevet bedt om at indsende forslag til udviklingen af Skjoldungernes Lands udvikling. Forslag blev sendt før deadline. Forslag går på at skabe primitiv overnatningsmulighed i Boserup Skov, f.eks. i nærheden af Boserupgaard Naturcenter, der drives af Roskilde Kommune. Vi foreslår, at der skabes et pilgrimscenter i Boserup Skov, med et skovkapel, primitiv overnatning og mulighed for samling af mennesker med interesse for pilgrimsvandring. Konstruktiv dialog med tømrer Steffen Holberg, der har bygget shelters i Boserup Skov. Han vil formodentlig blive inddraget i projekt, da han i forvejen har samarbejde med Skjoldungernes Land. Dansk Vandrelaug vil også blive inddraget, lige som Danske Santiagopilgrimme og andre relevante samarbejdspartnere. Finansieringen påhviler nationalpark Skjoldungernes Land, som ejer et evt. projekt. Roskilde Pilgrimsforening vil blot være lejer/bruger af faciliteterne. 27. april er der møde, hvor ideerne grovsorteres, så vi får at vide, om vores forslag går videre. Paul kan kontaktes for yderligere information.
Paul Kofoed har haft dialog med Roskilde Kommune, og også med Sct. Georgsgilderne. Sidstnævnte har et hus på Sct. Agnes Vej, men man må ikke overnatte i huset, men det er tæt på vandrerhjemmet. Sct. Georgsgilderne er trætte, og har næsten ikke nogen aktiviteter, og vil meget gerne indlede et samarbejde. De får tilskud af kommunen, og det kan vi måske også få?
Foreningen er blevet medlem af Frivilligcenter Roskilde, alle medlemmer har et socialt formål. Vi kan få vores arrangementer annonceret i fælles medie, låne lokaler uden beregning etc. Koster ikke så meget. Paul har foreslået i provsti-præstefællesskabet, at vi sammen arrangerer pilgrimsvandringer på kryds af sognene i provstiet.
Spørgsmål: Hvordan tænker vi, at kirkesognene vil ønske at deltage i det?
Skjoldungernes Land siger, at de gerne vil kalde det et ”Pilgrimskapel”, og så er det oplagt at mange forskellige interessenter deltager v. henvendelse til menighedsrådene og Danske Santiagopilgrimme etc.
Nogle medlemmer af RF har været med til opmærkning af ruten gennem Skjoldungernes Land.

4. Kassererens regnskab v/Lone Lykkeboe
Gennemgang af regnskabet. Overskud på 530,98 kr.
Spørgsmål: Hvor mange medlemmer er der i foreningen?
Egentlig 105 medlemmer, men der er en del, der ikke har betalt, og så er vi nede på ca. 65 medlemmer. Der er rykket to gange, så der gøres ikke yderligere.

5. Fastsættelse af kontingent
Kontingentet bibeholdes på 175 kr. om året.

6. Indkomne forslag:
a. Indkomne forslag fra medlemmerne – der er ikke indkommet nogen forslag
b. Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægter
Paul Kofoed gennemgik forslag til vedtægtsændringer. Der var 42 stemmeberettigede til stede. Der er 4 imod, 3 stemmer ikke og 35 stemte for. Bortset fra nedenstående kommentarer blev de nye vedtægter dermed godkendt.
• Der er ønske om, at bestyrelsen arbejder på at få indarbejdet klausuler om æresmedlemmer i vedtægterne, selvom retningslinjerne står i forretningsordenen.
• Indkaldelsen indikerer, at det er ’et flertal af bestyrelsen’, der indstiller til godkendelse af ændringerne til forslaget. Hvad betyder det? Gennemgangen vil tydeliggøre, hvor der ikke har været enighed.
• Der drøftes, hvad årsagen er til at der ikke er valg af formand på generalforsamlingen? Vedtægterne før, og nyt forslag siger, at bestyrelsen konstituerer sig selv. Det gør bestyrelsen mere dynamisk, fordi der vil være mulighed for mere fleksibilitet, når bestyrelsen konstituerer sig selv, og formanden ikke er valgt af generalforsamlingen. Der kan stilles forslag om at formanden skal vælges separat på generalforsamlingen i 2024.
Da forslaget blev vedtaget, afholdes ekstraordinær generalforsamling med punktet med valg af 5 -7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Referat af ekstraordinær generalforsamling findes på næste side.

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING I ROSKILDE PILGRIMSFORENING
Torsdag den 23. marts 2023 kl. 18.00
Konventhuset, Domkirkestræde 10, 4000 Roskilde

Referat:
7. Valg af bestyrelse
Følgende er ikke på valg: Karin Førslev og Paul Kofoed
Lone Lykkebo, Tom Jensen og Niels Bundsgaard modtager ikke genvalg
Følgende stiller op:
Karenn Nielsen
Lydia Frederiksen
Lene Ringmann
Inger Hald Nielsen (ikke til stede)
Leo Elmbirk Jensen
Birthe Dinesen
Elisabeth Knox-Seith
Præsentation af kandidaterne.
Følgende blev valgt til bestyrelsen:
Karenn Nielsen
Lydia Frederiksen
Lene Ringmann
Inger Hald Nielsen (ikke til stede)
Birthe Dinesen
Elisabeth Knox-Seith

8. Valg af 2 suppleanter
Følgende blev valgt til suppleanter:
1. suppleant: Leo Elmbirk Jensen
2. Suppleant: Birthe Dinesen

9. Valg af 1 revisor
Ulrik Løwe

10. Valg af revisorsuppleant
Dorthe Jacobsen

11. Evt.
Intet til eventuelt.
Formanden siger tak for god ro og orden. Tak til dirigenten.

Generalforsamlingen – 21. marts 2022

Referat af generalforsamling 2022 (rev. 28.4.2022)

Generalforsamlingen 2022_Formandens beretning

Materiale udsendt før generalforsamlingen

Indkaldelse til generalforsamling 2022

Regnskab 2021

Udtalelse fra generalforsamlingen (indsendt forslag)

Generalforsamling i Roskilde Pilgrimsforening 14. marts 2019

Referat

Dagsorden:

Ad 1) Valg af dirigent

Niels Bundsgård vælges til dirigent. Dirigenten konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

Ad 2) Valg af referent

Bente Christensen vælges til referent.

Ad 3) Formandens beretning

Formanden indleder med at byde velkommen til alle, der er mødt op til generalforsamling i Roskilde Pilgrimsforening. Der er 32 fremmødte. 2 afbud.

I det forløbne år er der afholdt 8 bestyrelsesmøder, hvor foreningens mange aktiviteter er blevet planlagt. Med udgangspunkt i visionsdagen, afholdt 21.august, er nedsat 2 arbejdsgrupper med følgende opgaver:

 1. At udbrede kendskabet til Roskilde Pilgrimsforening og glæden ved at vandre og hermed gerne øge medlemstallet.

 2. At etablere et pilgrims-/retrætested i Domkirken og om muligt et albergue i Roskilde.

Siden sidste generalforsamling har foreningen afholdt 4 forskellige og meget spændende foredrag/arrangementer:

 1. Besøg i Albergue Ballerup. Rikke Ærtebjerg og Bjarne Halgreen viste rundt og fortalte om etableringen af alberguet.

 2. Besøg i Eventyrsport med orientering om vandre-fodtøj og med 25% rabat på køb af udstyr denne aften. Alle medlemmer af Roskilde Pilgrimsforening kan få 10% ved brug af foreningens kode, 1185.

 3. Pilgrimsvandring i Europa, inklusiv Danmark – Gør drøm til virkelighed”. Dette var emnet for arrangement i Guldaldersalen på hotel Prindsen, hvor nogle af foreningens medlemmer fortalte med udgangspunkt i egne oplevelser og erfaringer.

 4. Den Sydkoreanske Camino – en drøm af en vandring”. Spændende foredrag med fotos ved Claus Stenbech, afholdt i Konventgården.

Siden sidste generalforsamling har foreningen afholdt 8 pilgrimsvandringer:

 1. Den 22 km lange, traditionsrige Forårsvandring omkring Viby, arrangeret af Niels Heiberg og Henny, med opvartning såvel undervejs som til slut.

 2. Endnu en smuk forårsvandring, arrangeret af Niels Bundsgård. Denne gang til Rudersdal med vandring ad ”Kulturslangen”, ca. 15 km.

 3. Foreningens høstvandring på ca.18 km, arrangeret af Ove, gik denne gang til Orø. Andagt i Orø Kirke og hyggelig fællesspisning på Orø Kro.

 4. Foreningens Adventsvandring den 1. december, igen arrangeret af Ove, var en dejlig tur på 14 km i Roskilde – Himmelev området. Traditionen tro sluttede dagen med gløgg og æbleskiver i Konventgården.

 5. Foreningens Kyndelmissevandring den 2. februar, arrangeret af Tom, var på ca. 12 km. Den gik til nye steder i Roskilde – Himmelev, med historisk tilbageblik. Afslutning med kaffe og medlemmernes hjemmebagte boller.

 6. Pilgrimsvandring for 3. gang på Via Selandia fra Roskilde Domkirke til Maribo Domkirke og Pilgrimshuset, 2.-10. juni. Denne gang arrangeret af Tom og Niels Bundsgård. Alle gode gange tre…… Og derfor bliver den lange vandring i år på Camønoen.

 7. 2 kirkevandringer i hhv. forår og efterår, da sognepræst Ulla Britt Sørensen fra Sct. Jørgensbjerg Kirke havde inviteret Roskilde Pilgrimsforening til at deltage. Ligeledes gælder invitationen til 2 kirkevandringer i 2019, 4. maj og 24. august.

 8. Pastor emeritus Paul Kofoed har inviteret Roskilde Pilgrimsforening til at deltage i nogle kirkevandringer efter Højmessen i Roskilde Domkirke. Foreløbigt aftalt 11. maj og 15. september. Foreningen takker for invitationen.

Roskilde Pilgrimsforening vægter samarbejdet med provstiets præster højt. Det føles naturligt at besøge de smukke kirker undervejs, og således er der en eller flere andagter alt efter vandringens længde.

Med baggrund i sidste års generalforsamling har bestyrelsen i det forløbne år planlagt foreningens arrangementer med god variation mht. vandringernes længde i km, i antal dage, med mulighed for ”på- og afstigning”. Det samme gælder for foredrag, bespisning, øvrige aktiviteter og besøg, samarbejde med andre pilgrimsforeninger, bl.a. Foreningen af Danske Santiagopilgrimme og endelig hvad der vedrører udbredelse af kendskabet til foreningen med flere nye tiltag.

Med baggrund i Visionsdagen er der nedsat et IT-udvalg bestående af Maiken, Eva og Henny. Der arbejdes med hjemmesiden og fokus på Facebook. Henny opfordrer til, at man melder sig ind i Roskilde Pilgrimsforenings Facebook-gruppe. Foreningens NYHEDSBREV udsendes løbende til medlemmerne. Det vil nu også blive lagt på hjemmesiden og på Facebook.

Fremover fortsætter foreningen med spændende foredrag og pilgrimsvandringer. Det gælder både de vandringer, der er tradition for, og andre. Flg. er planlagt: Forårsvandring med Niels Heiberg 27. april, Camønoen med Henny og Bente 3.-6. juni. Vadstena Pilgrimscentrum 20.-24. juli. Og som allerede nævnt kirkevandringer med Ulla Britt Sørensen og Paul Kofoed.

Formanden takker bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for det store arbejde, de udfører i foreningen. Formanden udtaler også en tak til de medlemmer, der har støttet med specifikke vandringer. Og endelig en tak til alle medlemmer. Alt dette arbejde er grundlaget for Roskilde Pilgrimsforening.

Formandens beretning godkendes med akklamation.

Ad 4) Kasserens regnskab (vedhæftet)

Kasseren gennemgår foreningens regnskab med enkelte afklarende kommentarer. Den lidt større udgift til arrangementer skyldes, at en udefra kommende foredragsholder er dyrere end en intern.

Antal medlemmer, der vedrører dette regnskabsår, er 65.

Regnskabet godkendes med akklamation.

Ad 5) Fastsættelse af kontigent

Bestyrelsen foreslår uændret kontigent. Dette vedtages.

Ad 6) Indkomne forslag

Ingen

Ad 7) Valg af bestyrelse

 1. Kasserer Lone Lykkeboe. Genvalgt

 2. Bestyrelsesmedlem Ove Wickmann. Genvalgt

Ad 8) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

 1. Tom Jensen. Genvalgt

 2. Helene Munksgaard. Genvalgt

Ad 9) Valg af 1 revisor

 1. Ulrich Løwe. Genvalgt

Ad 10) Valg af revisorsuppleant

 1. Tommy Hansen. Valgt

Da alle valg er afsluttet, bliver bestyrelsen bedt om at præsentere sig med navn. Dette sker som følger:

Formand Karin Førslev, næstformand Ove Wichmann, bestyrelsesmedlem/sekretær Kirsten Wichmann, kasserer Lone Lykkeboe, bestyrelsesmedlem/ IT-udvalget Maiken Merad Lindberg, suppleant Helene Munksgaard, suppleant Tom Jensen.

Ad 11) Evt.

Der bliver spurgt til, hvor langt man er kommet mht. albergue, eller snarere retrætested i forhold til Domkirken.

Svaret er, at der ikke rigtigt er sket noget.

Der er en arbejdsgruppe, der arbejder med Sct. Hans området. Her kunne måske på sigt være en mulighed. Dette arbejde er naturligvis en lang proces, og tidsperspektivet vil således være et par år.

Et evt. samarbejde med vandrehjem nævnes. Karin har imidlertid allerede tidligere spurgt Roskilde vandrehjem, om det var muligt at stille et par værelser/senge til rådighed til pilgrimme med en rabat på 10 %. Det var ikke muligt.

Det viser sig, at pris for overnatning der vil være ca. 120 kr. pr person i 6-mandsrum.

Et andet forslag, der nævnes, er et muligt samarbejde med et par udvalgte restauranter mht. en pris på pilgrimsmenu.

Eli og Ib er med i formidlingskorpset vedr. Nationalparken, hvor der arbejdes med forskellige ting. De skal arrangere en vandring i Nationalparken i foråret.

Formand Karin takker dirigenten for gode bidrag til generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er slut.

Referent

Bente Christensen

GENERALFORSAMLING

ROSKILDE PILGRIMSFORENING
15 marts 2018 kl:19.00
KONVENTGÅRDEN 
 
Formand Karin Førslev bød velkommen til de fremmødte.
 
1.Valg af dirigent.
Bestyrelsens forslag om Hans-Jørgen Lykkeboe som dirigent
blev vedtaget.
 
Herefter konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen var 
lovlig indvarslet i henhold til vedtægterne.
 
2.Valg af referent.
Bestyrelsens forslag om Bjørn Thomsen som referent blev
vedtaget.
 
3.Formandens beretning.
Den samlede formandsberetning in extenso vedlagt som bilag.
 
Kommentarer til beretningen:
Henny Mortensen roste nyhedsbrevene.
Formanden opfordrede til at medlemmerne ydede bidrag til
nyhedsbrevene.
 
Herefter blev formandsberetningen godkendt ved akklamation.
 
4.Kassererens reviderede regnskab forelægges.
Regnskabet vedlagt som bilag.
 
Regnskabet udviser en egenkapital pr.31 dec. 2017 på kr.4724,20.
Dags dato er medlemstallet 54 men forventes at stige når
kontingentbetalingen indgår.
 
Regnskabet revideret og godkendt d.26 jan. 2018
 
Kommentarer til regnskabet:
Henny Mortensen foreslog at nyhedsbrevene indgik i foreningens
hjemmeside evt. ved professionel hjælp.
 
Et medlem foreslog med baggrund i regnskabet, at der ved bestyrelsesmøderne
kunne serveres 1 glas vin og mad.
 
Herefter blev regnskabet godkendt ved akklamation.
 
5.Næste års aktiviteter.
Formanden redegjorde for kommende aktiviteter
Disse fremgår af seneste Nyhedsbrev.
Vandringen på Nordsjælland-Rudersdal er nu fastsat til at finde
sted d.12 maj.
Formanden fastslog at de traditionsbestemte vandringer i foreningen
alle fortsætter.
Samtidig meddelte formanden at der i efteråret ville blive 2 aftener
med foredrag.
Der kan blive tale om foredrag ved medlemmer og indbudte fore-
dragsholdere
Vedrørende Ballerupturen til Camino Cafe` på Albergue Ballerup
blev det oplyst, at nogle medlemmer vil vandre til besøget, og
at man, om ønsket. kan tilslutte sig.
Der er muligvis medlemmer der vil overnatte inden hjemturen.
Henvendelse til Tom eller Finn.
 
6.Kontingent.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
Forslaget vedtaget ved akklamation.
 
7.Indkomne forslag.
Forslag fra Paul Kofoed Christiansen om afholdelse af visionsdag
med følgende mulige punkter:
1.Pilgrimsforeningens teologiske og kirkelige grundlag.
2.Pilgrimsforeningens samarbejdsrelationer lokalt, nationalt og
internationalt.
3.Hvordan kan vi øge den lokale forankring?
4.Hvordan kan vi øge antallet af medlemmer i Pilgrimsforeningen?
5.Hvordan kan vi øge antallet af aktive frivillige i Pilgrimsforeningen?
6.Gennemgang af nuværende aktiviteter og forslag til nye aktiviteter,
 
Paul Kofoed Christiansen motiverede sit forslag med udgangspunkt i et “serviceeftersyn” af foreningen.
 
Herefter bad dirigenten om tilkendegivelser vedrørende forslaget.
Mange gav udtryk for opbakning til forslagets gennemførelse
Henny Mortensen ønskede den meget tolerante atmosfære i foreningen 
fastholdt.
Pia Mærsk tilkendegav det religiøse elements betydning.
Niels Heiberg mente at forslaget udtrykte fælles problemer for
pilgrimsforeninger generelt og tilkendegav positiv indstilling overfor forslaget.
 
Herefter bad ordstyreren, med baggrund i forsamlingens positive holdning til forslaget, 
bestyrelsen, om at tage forslaget “med hjem” til viderebearbejdelse og senere udførelse.
 
8.Valg.
Formanden Karin Førslev genvalgt ved akklamation.
 
Bestyrelsesmedlemmerne Maiken Lindber og Kirsten Wichmann begge
genvalgt ved akklamation.
 
Henny Mortensen trak sig som suppleantkandidat, men udtrykte ønske
om stadig at hjælpe.
Tom Jensen opstilledes som ny kandidat.
 
Herefter genvalgtes Helene Munksgaard og Tom Jensen nyvalgtes.
 
Valg af revisor og revisorsuppleant.
Ulrich Løwe genvalgtes som revisor.
 
Ordstyreren pålagde bestyrelse af finde en revisorsuppleant.
 
10.Evt-
Formanden takkede Henny Mortensen for sit arbejde i foreningen,
 
Herefter afsluttede formanden generalforsamlingen, som vanen tro
havde et hyggeligt eftermøde.
 
Referent:Bjørn Thomsen
 
 
 
 
 Torsdag den 23. marts 2017 afholdt Roskilde Pilgrimsforening sin seneste generalforsamling:

33 medlemmer fremmødt.

Velkomst ved Karin Førslev, formand, som udtrykte stor glæde over fremmødet.

1.Som dirigent valgtes Niels Bundsgaard.

2.Som referent valgtes Bjørn Thomsen.

3.Formandens beretning vedlagt som bilag.

Formanden redegjorde for forløbet siden sidste generalforsamling d. 10 marts 2016. Der har været afholdt 10 bestyrelsesmøder. Siden bestyrelsens tiltræden er der udsendt 2 nyhedsbreve. Der er af-viklet 7 pilgrimsvandringer. Formanden omtalte foreningens focus på det sociale samvær efter vandringerne. Der lægges vægt på vandringer af forskellig længde . På de længere skal det være muligt at “støde til” undervejs.

Der er i perioden afholdt 2 foredrag:

1.Karin om sin vandring i Italien.

2.Foredrag om den japanske Camino.

Formanden omtalte herefter kommende vandringer, som kan følges løbende via nyhedsbrevene. Flere vandringer er traditionsbaserede, men der vil også komme nye til. Tom har tur til Vadstena under forberedelse og redegjorde for forløbet. Hans Jørgen fortalte om vandringen Roskilde – Maribo i maj. Samarbejdet med andre pilgrimsforeninger og mødeaktivitet i den forbindelse omtales.

Hjemmesiden udbygges fortsat til medlemsbrug, men også som foreningens ansigt udadtil. Formanden takkede for gode ideer og hjælp til arrangementer. Der var ingen spørgsmål til beretningen.

Formandensberetning herefter godkendt med akklamation.

4.Kasserer Lone Lykkeboe forelagde foreningens regnskab.(bilag vedlagt). Medlemtallet er 76. Omtalte udgifter til lokaleje.       Regnskabet revideret og udviser en saldo på kr 1466,82.              Regnskabet godkendt med akklamation.

5.Kasseren meddeler at bestyrelsen indstiller uændret       kontingent på kr. 175.    Det tages til efterretning.

6.Forslag om nye vedtægter. Forslag vedlagt som bilag.               Ordstyrer fremlagde det udsendte forslag til nye vedtægter.       Hans Jørgen Lykkeboe fortalte om vedtægtsudvalget arbejde og intentioner. Det har været opfattelsen at de nugældende ved-       tægter er for rigide at arbejde med og overstiger vedtægtsbehovet for en forening af vores karakter. Hovedintentionen har været forenkling. Der blev fremsat et ændringsforslag til forslagets       paragraf 4 stk. 7 således at fremmøde med fuldmagt ikke blev mulig. Dette forslag faldt ved en senere afstemning med 30 stemmer for bestyrelsens forslag og 1 stemme imod. I sammenhæng med paragraf 4 stk. 6 blev der udtrykt ønske om at medlemmerne skulle kende indholdet af medlemsforslagene inden generalforsamlingen. Det tiltrådtes af bestyrelsen og vil blive effektueret. Hans Jørgen Lykkeboe kommenterede de forskellige forslag og redegjorde for vedtægtsudvalgets intentioner om forenkling. Ved afstemningen om nye vedtægter stemte 30 for det af bestyrelsen indstillede forslag.   3 undlod at stemme.

5.Valg til bestyrelsen. Punkterne 7-11 i dagsordenen.

Lone Lykkeboe. Genvalgt,   Ove Wickmann.  Genvalgt

Bestyrelsessuppleanter. Valg af Helene Munksgaard og Henny Mortensen

Revisor. Valg af  Jakob Ulrich

Revisorsuppleant. Valg af Dorthe Ulf Jacobsen

Samtlige valg foregik uden modkandidater.

11.Eventuelt. Herunder gav Hans Jørgen praktiske oplysninger            Vedrørende Maribo-vandringen. Som noget ny indføres følgebil.

Tom fortalte om Vadstena-turen.  Ialt 80 km.

Niels Heiberg bragte som en del af baggrunden for           vedtægtsændringen et ottende pilgrimsord på bane:           Rummelighed.

Herefter fik formanden ordet og afsluttede med at takke for fremmødet.

Referent: Bjørn Thomsen

Ekstraordinær Generalforsamling

Torsdag den 23. marts 2017 afholdt Roskilde Pilgrimsforening ekstraordinær generalforsamling:

33 medlemmer fremmødt.

Karin Førslev, formand bød velkommen.

1.Som dirigent valgtes Niels Bundsgaard.

2.Som referent valgtes Bjørn Thomsen.

3.Formanden redegjorde for forløbet og baggrunden for de nye vedtægter. Det er et krav at nye vedtægter også vedtages på en ekstraordinær generalforsamling. Derfor dette ekstra møde efter den ordinære generalforsamling.

4.Forslag om nye vedtægter.

5.Forslag vedlagt som bilag.

6.Da der kun var dette ene punkt til behandling og indholdet af de nye vedtægter var indgående behandlet på det foregående møde. Gik Dirigenten direkte til afstemningen:

Ved afstemningen om nye vedtægter stemte 30 for det af bestyrelsen indstillede forslag.   3 undlod at stemme.

Referent: Bjørn Thomsen

 

 

 

 

 

Duebrødre-kloster, Sankt Agnes Vej 2.

Foreningen er vært med et par stykker smørrebrød og vin.

Dagsorden udsendes direkte til medlemmerne.