Generalforsamlinger

GENERALFORSAMLING

ROSKILDE PILGRIMSFORENING
15 marts 2018 kl:19.00
KONVENTGÅRDEN 
 
Formand Karin Førslev bød velkommen til de fremmødte.
 
1.Valg af dirigent.
Bestyrelsens forslag om Hans-Jørgen Lykkeboe som dirigent
blev vedtaget.
 
Herefter konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen var 
lovlig indvarslet i henhold til vedtægterne.
 
2.Valg af referent.
Bestyrelsens forslag om Bjørn Thomsen som referent blev
vedtaget.
 
3.Formandens beretning.
Den samlede formandsberetning in extenso vedlagt som bilag.
 
Kommentarer til beretningen:
Henny Mortensen roste nyhedsbrevene.
Formanden opfordrede til at medlemmerne ydede bidrag til
nyhedsbrevene.
 
Herefter blev formandsberetningen godkendt ved akklamation.
 
4.Kassererens reviderede regnskab forelægges.
Regnskabet vedlagt som bilag.
 
Regnskabet udviser en egenkapital pr.31 dec. 2017 på kr.4724,20.
Dags dato er medlemstallet 54 men forventes at stige når
kontingentbetalingen indgår.
 
Regnskabet revideret og godkendt d.26 jan. 2018
 
Kommentarer til regnskabet:
Henny Mortensen foreslog at nyhedsbrevene indgik i foreningens
hjemmeside evt. ved professionel hjælp.
 
Et medlem foreslog med baggrund i regnskabet, at der ved bestyrelsesmøderne
kunne serveres 1 glas vin og mad.
 
Herefter blev regnskabet godkendt ved akklamation.
 
5.Næste års aktiviteter.
Formanden redegjorde for kommende aktiviteter
Disse fremgår af seneste Nyhedsbrev.
Vandringen på Nordsjælland-Rudersdal er nu fastsat til at finde
sted d.12 maj.
Formanden fastslog at de traditionsbestemte vandringer i foreningen
alle fortsætter.
Samtidig meddelte formanden at der i efteråret ville blive 2 aftener
med foredrag.
Der kan blive tale om foredrag ved medlemmer og indbudte fore-
dragsholdere
Vedrørende Ballerupturen til Camino Cafe` på Albergue Ballerup
blev det oplyst, at nogle medlemmer vil vandre til besøget, og
at man, om ønsket. kan tilslutte sig.
Der er muligvis medlemmer der vil overnatte inden hjemturen.
Henvendelse til Tom eller Finn.
 
6.Kontingent.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
Forslaget vedtaget ved akklamation.
 
7.Indkomne forslag.
Forslag fra Paul Kofoed Christiansen om afholdelse af visionsdag
med følgende mulige punkter:
1.Pilgrimsforeningens teologiske og kirkelige grundlag.
2.Pilgrimsforeningens samarbejdsrelationer lokalt, nationalt og
internationalt.
3.Hvordan kan vi øge den lokale forankring?
4.Hvordan kan vi øge antallet af medlemmer i Pilgrimsforeningen?
5.Hvordan kan vi øge antallet af aktive frivillige i Pilgrimsforeningen?
6.Gennemgang af nuværende aktiviteter og forslag til nye aktiviteter,
 
Paul Kofoed Christiansen motiverede sit forslag med udgangspunkt i et “serviceeftersyn” af foreningen.
 
Herefter bad dirigenten om tilkendegivelser vedrørende forslaget.
Mange gav udtryk for opbakning til forslagets gennemførelse
Henny Mortensen ønskede den meget tolerante atmosfære i foreningen 
fastholdt.
Pia Mærsk tilkendegav det religiøse elements betydning.
Niels Heiberg mente at forslaget udtrykte fælles problemer for
pilgrimsforeninger generelt og tilkendegav positiv indstilling overfor forslaget.
 
Herefter bad ordstyreren, med baggrund i forsamlingens positive holdning til forslaget, 
bestyrelsen, om at tage forslaget “med hjem” til viderebearbejdelse og senere udførelse.
 
8.Valg.
Formanden Karin Førslev genvalgt ved akklamation.
 
Bestyrelsesmedlemmerne Maiken Lindber og Kirsten Wichmann begge
genvalgt ved akklamation.
 
Henny Mortensen trak sig som suppleantkandidat, men udtrykte ønske
om stadig at hjælpe.
Tom Jensen opstilledes som ny kandidat.
 
Herefter genvalgtes Helene Munksgaard og Tom Jensen nyvalgtes.
 
Valg af revisor og revisorsuppleant.
Ulrich Løwe genvalgtes som revisor.
 
Ordstyreren pålagde bestyrelse af finde en revisorsuppleant.
 
10.Evt-
Formanden takkede Henny Mortensen for sit arbejde i foreningen,
 
Herefter afsluttede formanden generalforsamlingen, som vanen tro
havde et hyggeligt eftermøde.
 
Referent:Bjørn Thomsen
 
 
 
 
 Torsdag den 23. marts 2017 afholdt Roskilde Pilgrimsforening sin seneste generalforsamling:

33 medlemmer fremmødt.

Velkomst ved Karin Førslev, formand, som udtrykte stor glæde over fremmødet.

1.Som dirigent valgtes Niels Bundsgaard.

2.Som referent valgtes Bjørn Thomsen.

3.Formandens beretning vedlagt som bilag.

Formanden redegjorde for forløbet siden sidste generalforsamling d. 10 marts 2016. Der har været afholdt 10 bestyrelsesmøder. Siden bestyrelsens tiltræden er der udsendt 2 nyhedsbreve. Der er af-viklet 7 pilgrimsvandringer. Formanden omtalte foreningens focus på det sociale samvær efter vandringerne. Der lægges vægt på vandringer af forskellig længde . På de længere skal det være muligt at “støde til” undervejs.

Der er i perioden afholdt 2 foredrag:

1.Karin om sin vandring i Italien.

2.Foredrag om den japanske Camino.

Formanden omtalte herefter kommende vandringer, som kan følges løbende via nyhedsbrevene. Flere vandringer er traditionsbaserede, men der vil også komme nye til. Tom har tur til Vadstena under forberedelse og redegjorde for forløbet. Hans Jørgen fortalte om vandringen Roskilde – Maribo i maj. Samarbejdet med andre pilgrimsforeninger og mødeaktivitet i den forbindelse omtales.

Hjemmesiden udbygges fortsat til medlemsbrug, men også som foreningens ansigt udadtil. Formanden takkede for gode ideer og hjælp til arrangementer. Der var ingen spørgsmål til beretningen.

Formandensberetning herefter godkendt med akklamation.

4.Kasserer Lone Lykkeboe forelagde foreningens regnskab.(bilag vedlagt). Medlemtallet er 76. Omtalte udgifter til lokaleje.       Regnskabet revideret og udviser en saldo på kr 1466,82.              Regnskabet godkendt med akklamation.

5.Kasseren meddeler at bestyrelsen indstiller uændret       kontingent på kr. 175.    Det tages til efterretning.

6.Forslag om nye vedtægter. Forslag vedlagt som bilag.               Ordstyrer fremlagde det udsendte forslag til nye vedtægter.       Hans Jørgen Lykkeboe fortalte om vedtægtsudvalget arbejde og intentioner. Det har været opfattelsen at de nugældende ved-       tægter er for rigide at arbejde med og overstiger vedtægtsbehovet for en forening af vores karakter. Hovedintentionen har været forenkling. Der blev fremsat et ændringsforslag til forslagets       paragraf 4 stk. 7 således at fremmøde med fuldmagt ikke blev mulig. Dette forslag faldt ved en senere afstemning med 30 stemmer for bestyrelsens forslag og 1 stemme imod. I sammenhæng med paragraf 4 stk. 6 blev der udtrykt ønske om at medlemmerne skulle kende indholdet af medlemsforslagene inden generalforsamlingen. Det tiltrådtes af bestyrelsen og vil blive effektueret. Hans Jørgen Lykkeboe kommenterede de forskellige forslag og redegjorde for vedtægtsudvalgets intentioner om forenkling. Ved afstemningen om nye vedtægter stemte 30 for det af bestyrelsen indstillede forslag.   3 undlod at stemme.

5.Valg til bestyrelsen. Punkterne 7-11 i dagsordenen.

Lone Lykkeboe. Genvalgt,   Ove Wickmann.  Genvalgt

Bestyrelsessuppleanter. Valg af Helene Munksgaard og Henny Mortensen

Revisor. Valg af  Jakob Ulrich

Revisorsuppleant. Valg af Dorthe Ulf Jacobsen

Samtlige valg foregik uden modkandidater.

11.Eventuelt. Herunder gav Hans Jørgen praktiske oplysninger            Vedrørende Maribo-vandringen. Som noget ny indføres følgebil.

Tom fortalte om Vadstena-turen.  Ialt 80 km.

Niels Heiberg bragte som en del af baggrunden for           vedtægtsændringen et ottende pilgrimsord på bane:           Rummelighed.

Herefter fik formanden ordet og afsluttede med at takke for fremmødet.

Referent: Bjørn Thomsen

 

Ekstraordinær Generalforsamling

Torsdag den 23. marts 2017 afholdt Roskilde Pilgrimsforening ekstraordinær generalforsamling:

33 medlemmer fremmødt.

Karin Førslev, formand bød velkommen.

1.Som dirigent valgtes Niels Bundsgaard.

2.Som referent valgtes Bjørn Thomsen.

3.Formanden redegjorde for forløbet og baggrunden for de nye vedtægter. Det er et krav at nye vedtægter også vedtages på en ekstraordinær generalforsamling. Derfor dette ekstra møde efter den ordinære generalforsamling.

4.Forslag om nye vedtægter.

5.Forslag vedlagt som bilag.

6.Da der kun var dette ene punkt til behandling og indholdet af de nye vedtægter var indgående behandlet på det foregående møde. Gik Dirigenten direkte til afstemningen:

Ved afstemningen om nye vedtægter stemte 30 for det af bestyrelsen indstillede forslag.   3 undlod at stemme.

Referent: Bjørn Thomsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duebrødre-kloster, Sankt Agnes Vej 2.

Foreningen er vært med et par stykker smørrebrød og vin.

Dagsorden udsendes direkte til medlemmerne.

Foreningen for aktive pilgrimsvandrere i Roskilde