Generalforsamlinger

Torsdag den 23. marts 2017 afholdt Roskilde Pilgrimsforening sin seneste generalforsamling:

33 medlemmer fremmødt.

Velkomst ved Karin Førslev, formand, som udtrykte stor glæde over fremmødet.

1.Som dirigent valgtes Niels Bundsgaard.

2.Som referent valgtes Bjørn Thomsen.

3.Formandens beretning vedlagt som bilag.

Formanden redegjorde for forløbet siden sidste generalforsamling d. 10 marts 2016. Der har været afholdt 10 bestyrelsesmøder. Siden bestyrelsens tiltræden er der udsendt 2 nyhedsbreve. Der er af-viklet 7 pilgrimsvandringer. Formanden omtalte foreningens focus på det sociale samvær efter vandringerne. Der lægges vægt på vandringer af forskellig længde . På de længere skal det være muligt at “støde til” undervejs.

Der er i perioden afholdt 2 foredrag:

1.Karin om sin vandring i Italien.

2.Foredrag om den japanske Camino.

Formanden omtalte herefter kommende vandringer, som kan følges løbende via nyhedsbrevene. Flere vandringer er traditionsbaserede, men der vil også komme nye til. Tom har tur til Vadstena under forberedelse og redegjorde for forløbet. Hans Jørgen fortalte om vandringen Roskilde – Maribo i maj. Samarbejdet med andre pilgrimsforeninger og mødeaktivitet i den forbindelse omtales.

Hjemmesiden udbygges fortsat til medlemsbrug, men også som foreningens ansigt udadtil. Formanden takkede for gode ideer og hjælp til arrangementer. Der var ingen spørgsmål til beretningen.

Formandensberetning herefter godkendt med akklamation.

4.Kasserer Lone Lykkeboe forelagde foreningens regnskab.(bilag vedlagt). Medlemtallet er 76. Omtalte udgifter til lokaleje.       Regnskabet revideret og udviser en saldo på kr 1466,82.              Regnskabet godkendt med akklamation.

5.Kasseren meddeler at bestyrelsen indstiller uændret       kontingent på kr. 175.    Det tages til efterretning.

6.Forslag om nye vedtægter. Forslag vedlagt som bilag.               Ordstyrer fremlagde det udsendte forslag til nye vedtægter.       Hans Jørgen Lykkeboe fortalte om vedtægtsudvalget arbejde og intentioner. Det har været opfattelsen at de nugældende ved-       tægter er for rigide at arbejde med og overstiger vedtægtsbehovet for en forening af vores karakter. Hovedintentionen har været forenkling. Der blev fremsat et ændringsforslag til forslagets       paragraf 4 stk. 7 således at fremmøde med fuldmagt ikke blev mulig. Dette forslag faldt ved en senere afstemning med 30 stemmer for bestyrelsens forslag og 1 stemme imod. I sammenhæng med paragraf 4 stk. 6 blev der udtrykt ønske om at medlemmerne skulle kende indholdet af medlemsforslagene inden generalforsamlingen. Det tiltrådtes af bestyrelsen og vil blive effektueret. Hans Jørgen Lykkeboe kommenterede de forskellige forslag og redegjorde for vedtægtsudvalgets intentioner om forenkling. Ved afstemningen om nye vedtægter stemte 30 for det af bestyrelsen indstillede forslag.   3 undlod at stemme.

5.Valg til bestyrelsen. Punkterne 7-11 i dagsordenen.

Lone Lykkeboe. Genvalgt,   Ove Wickmann.  Genvalgt

Bestyrelsessuppleanter. Valg af Helene Munksgaard og Henny Mortensen

Revisor. Valg af  Jakob Ulrich

Revisorsuppleant. Valg af Dorthe Ulf Jacobsen

Samtlige valg foregik uden modkandidater.

11.Eventuelt. Herunder gav Hans Jørgen praktiske oplysninger            Vedrørende Maribo-vandringen. Som noget ny indføres følgebil.

Tom fortalte om Vadstena-turen.  Ialt 80 km.

Niels Heiberg bragte som en del af baggrunden for           vedtægtsændringen et ottende pilgrimsord på bane:           Rummelighed.

Herefter fik formanden ordet og afsluttede med at takke for fremmødet.

Referent: Bjørn Thomsen

 

Ekstraordinær Generalforsamling

Torsdag den 23. marts 2017 afholdt Roskilde Pilgrimsforening ekstraordinær generalforsamling:

33 medlemmer fremmødt.

Karin Førslev, formand bød velkommen.

1.Som dirigent valgtes Niels Bundsgaard.

2.Som referent valgtes Bjørn Thomsen.

3.Formanden redegjorde for forløbet og baggrunden for de nye vedtægter. Det er et krav at nye vedtægter også vedtages på en ekstraordinær generalforsamling. Derfor dette ekstra møde efter den ordinære generalforsamling.

4.Forslag om nye vedtægter.

5.Forslag vedlagt som bilag.

6.Da der kun var dette ene punkt til behandling og indholdet af de nye vedtægter var indgående behandlet på det foregående møde. Gik Dirigenten direkte til afstemningen:

Ved afstemningen om nye vedtægter stemte 30 for det af bestyrelsen indstillede forslag.   3 undlod at stemme.

Referent: Bjørn Thomsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duebrødre-kloster, Sankt Agnes Vej 2.

Foreningen er vært med et par stykker smørrebrød og vin.

Dagsorden udsendes direkte til medlemmerne.

Foreningen for aktive pilgrimsvandrere i Roskilde